دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • شورای عالی مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • واحد توانمند سازی
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی


معاون پژوهشی مرکز


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی

نقشه سایت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۳ | 

صفحه اصلی

صفحه‌اصلی

صفحه اصلی

درباره‌مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pngتأسیس مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاهداف مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngحیطه های فعالیت مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngبرنامه های مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngرسالت مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngچشم انداز مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاساسنامه مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngساختارمرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاعضای شورایعالی مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngرئیس مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngمعاون پژوهشی مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاعضای شورای پژوهشی مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngکارشناسان مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngهسته‌‌پژوهشی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngهسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngهسته پژوهشی اقتصاد سلامت سالمندان

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngهسته پژوهشی ارزیابی عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngهسته پژوهشی مدیریت درآمد در نظام سلامت

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngهسته پژوهشی بیمه سلامت

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngطرح‌پژوهشی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngطرح‌های پژوهشی در حال اجرا

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngطرح‌های پژوهشی خاتمه یافته

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngدوره‌ها

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngدوره‌های ملی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngبلند مدت تخصصی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngکوتاه مدت تخصصی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngکوتاه مدت عمومی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngدوره‌های بین المللی

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngسایر دوره‌ها

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngطراحی دوره‌های تخصصی

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngانتشارات

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngکتب در حال فروش

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngکتب منتشر شده

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngهمکاران

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاداره ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngدفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngسازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngسازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngمرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngمرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://hme.iums.ac.ir/images/Tminus.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/openfoldericon.pngتماس‌باما

http://hme.iums.ac.ir/images/I.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngنقشه سایت

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngآیین نامه ها

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngمقالات

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngپیوندهای مهم

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngفارسی

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngانگلیسی

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار عمومی

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار پژوهشی

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار کارگاه‌ها و دوره‌ها

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngاخبار دوره‌های آموزشی

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngارتباط با مسئولین مرکز

http://hme.iums.ac.ir/images/T.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngارتباط

http://hme.iums.ac.ir/images/L.pnghttp://hme.iums.ac.ir/images/file.pngحمایت از پژوهشگران


دفعات مشاهده: 1297 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر