دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره مرکز
  • شورای عالی مرکز
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • واحد توانمند سازی
  • کارشناسان
  • همکاران مرکز تحقیقات
  • هسته های پژوهشی


معاون پژوهشی مرکز


کمیته نشر
کمیته اخلاق در پژوهش

مسئول آموزش و توانمند سازی

معرفی افراد


آقای دکتر عزیز رضاپور
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

خانم دکتر مرجان حاج احمدی پور
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

خانم دکتر سودابه وطن خواه
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد و سیاستگذاری مراقبت های سلامت سالمندی

آقای دکتر جلال عربلو
دستیارهسته پژوهشی اقتصاد و سیاستگذاری مراقبت های سلامت سالمندی

آقای دکتر وحید علی پور
مسئول هسته پژوهشی اقتصاد سرطان

خانم دکتر ثریا سلمانیان
دستیار هسته پژوهشی اقتصاد سرطان

خانم دکتر نجمه مرادی
مسئول هسته پژوهشی مدیریت هزینه و درآمد در نظام سلامت

آقای دکتر علی سرابی آسیابر
دستیارهسته پژوهشی مدیریت هزینه و درآمد در نظام سلامت

خانم دکتر پوران رئیسی دهکردی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر حمید پور اصغری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر عسگر آقایی هشجین
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

خانم دکتر هاله آیت اللهی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر مرتضی منصوریان
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

خانم دکتر شاندیز مصلحی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر آیدین آرین خصال
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

آقای دکتر سعید باقری
پژوهشگر مرکز تحقیقات


مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها